close
Premijera
 
Režiser:
Glume:
Audio:
Titlovi:
Opširnije Opširnije Opširnije Pogledaj na HBO GO-u
Pravne informacije
 
Uslovi korišćenja i Politika privatnosti HBO sajta
Dobrodošli na www.hbo.rs sajt (u daljem tekstu: “HBO Website”) kojim upravlja HBO Adria SRB doo Beograd, sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 6, 11000 Beograd, matični broj 20966513 (u daljem tekstu:”HBO”). Emiter televizijskih kanala HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD i usluge na zahtev HBO OnDemand je HBO Europe s.r.o. sa sedištem u Republici Češkoj, Praha 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, registarski broj: 61466786, registrovano pri Opštinskom sudu u Pragu, odeljak C, 29418 (“HBO Europe”). HBO Europe možete kontaktirati na adresi sedišta, putem telefona: 00385(1)6681591 ili e-mail adrese: sekretariat@hbo.cz. Telo nadležno za nadzor nad pružanjem usluga televizije i televizije na zahtev je Veće za pružanje usluga radija i televizije sa sedištem u Češkoj Republici, Praha 2, Škrétova 44/6, poštanski broj: 120 00.  Pre korišćenja sajta, molimo korisnike (u daljem tekstu: “Korisnik”, “Korisnici”) da pažljivo pročitaju sledeće uslove korišćenja (u daljem tekstu: “Uslovi korišćenja”). Ukoliko Korisnik ne prihvati sledeća Pravila korišćenja, neće mu biti dozvoljeno korišćenje sajta i moraće odmah da prestane sa korišćenjem istog.
Upotreba sajta
Na sajtu postoje informacije, promocije i trejleri u vezi sa HBO uslugama (u daljem tekstu: “HBO Usluge”). Ukoliko se Korisnici registruju na HBO sajtu (u daljem tekstu:”Registracija”), dalje funkcije i informacije će biti dostupne na sajtu. Nakon Registracije, Korisnici će biti u mogućnosti da (i) prilagode HBO Usluge, (ii) budu u interakciji sa drugim Korisnicima i (ii) budu deo nagradnih igara I drugih lojalti programa na Sajtu. Tokom Registracije Korisnici moraju da prihave niže navedenu Politiku privatnosti.
Korišćenjem HBO Usluga, Korisnici prihvataju sledeće:
(a) Korisnici su isključivo odgovorni za čuvanje kao poverljivih registracionih podataka, korisničkog imena I lozinke;
(b) Korišćenje Sajta je ograničeno na teritoriju Srbije;
(c) Korisnici moraju biti stariji od 18 godina;
(d) Korisnici su u mogućnosti da obrišu Registracioni formular sa Sajta u bilo kom trenutku tako što će poslati poruku na e-mail adresu info@hbo.rs (u daljem tekstu: “Odjava”);
(e) Nijedna izjava postavljena na bilo kom mestu na Sajtu ne moće biti smatrana kao ponuda za zaključenje ugovora ili prhvatanje ponude za zaključenje ugovora;
(f) Korisnici se obaveštavaju da je ekskluzivni nosilac prava na HBO Usluge društvo HBO Europe s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Prag 7, PSC: 170 00 Češka Republika, u daljem tekstu: “HBO Europe”). HBO Europe je medijski pružalac HBO Usluga;
(g) HBO zadržava pravo da izmeni strukturu, izgled i pojavu sadržaja Sajta delimično ili u celini u bilo kom trenutku.
Obim korišćenja
Korisnici mogu koristiti Sajt isključivo za svoje lične i privatne potrebe. Korišćenje u bilo koju poslovnu svrhu ili stavljanje bilo kojih informacija na Sajt za javnu upotrebu je strogo zabranjeno.
Izmene Uslova korišćenja
Korisnici se obaveštavaju da ovi Uslovi korišćenja mogu povremeno biti izmenjeni. Korišćenje Sajta od strane Korisnika će se smatrati prihvatanjem izmenjenih uslova od strane Korisnika.
Nezakonito ponašanje Korisnika
Sledeće aktivnosti nisu dozvoljene niti autorizovane od strane HBO i mogu biti nezakonite prema lokalnim ili EU zakonima, uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće:
-          Izmena, promena ili dekripcija bilo kog dela Sajta;
-          Neovlašćeno hakovanje ili pokušaj hakovanja u IT sistem u vezi sa Sajtom;
-          Prikupljanje informacija (uključujući koriničko ime, lozinku I e-mail adresu) o drugim Korisnicima za bilo koju svrhu;
-          Objavljivanje, distribucija ili neovlašćeno korišćenje materijala u vezi sa Sajtom;
-          Kreiranje identifikacije Korisnika putem automatskih ili nezakonitih metoda
Isključenje odgovornosti
HBO kao i njegovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, konsultanti ili agenti ovim isključuju svaku odgovornost za autentičnost, potpunost, zakonitost, pouzdanost, funkcionalnost ili dostupnost sadržaja ili informacija na Sajtu.
Korišćenjem Sajta saglasni ste da koristite Sajt usključivo na svoj sopstveni rizik i da HBO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak koji može da nastane dok se koristi Sajt.
HBO isključuje svaku odgovornost i/ili obaveze iz garancija u najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno važećim pravom.  HBO ne garantuje nesmetano funkcionisanje niti funkcionisanje bez greške sadržaja ili funkcija Sajta, ispravke grešaka, ili da server koji prenosi Sajt nema bilo kakav virus ili druge štetne komponente.
HBO ne daje bilo kakve garancije u pogledu korišćenja ili posledica korišćenja sadržaja i funkcija Sajta, ili njihove ispravnosti, preciznosti, pouzdanosti ili bilo kog drugog aspekta. Vi potvrđujete da ste odgovorni za štetu koju pretrpi uređaj koji se koriste za pristup Sajtu, i za troškove usluga servisiranja i održavanja takvih uređaja.
HBO ne daje bilo kakve garancije za bilo koji prekid usluga koji je rezultat bilo koje greške u kvalitetu ili za bilo koji prekid Vaše internet konekcije, ili za bilo koju materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak pretrpljen u vezi sa tim.
Informacije ili mišljenja koja se pojavljuju na bilo kom društvenom medijumu Sajta neće biti smatrani kao informacije ili mišljenja HBO, ili njegovih povezanih društava. HBO ne preuzima nikakvu odgovornost koja poizilazi ili je u vezi sa gore navedenim informacijama ili mišljenjima, i Korisnici su saglasni da bilo koji drugi Korisnik može steći znanje i koristiti gore navedene informacije i mišljenja. HBO isključuje odgovornost za bilo koji gubitak, štetu (bilo stvarnu, posledičnu, kaznenu ili drugu), oštećenje, dug, obavezu ili bilo koji drug vid okolnosti, koje su bazirane na ili proizilaze iz bilo koje informacije ili mišljenja koje se pojavljuje na Sajtu.
Korisnici će se potruditi da zaštite svoje lične podatke kao I njihovo korisničko ime, lozinku I e-mail adresu koji su potrebni za Registraciju. Korisnici su odgovorni za bilo koji događaj i akt koji može nastati ili rezultira korišćenjem njihovog korisničkog imena, lozinke, e-mail adrese ili ličnih podataka.
Materijali postavljeni na Sajt
HBO će imati ne ekskluzivnu, neprekidnu, trajnu, besplatnu licencu da koristi bilo koji tekst, e-mail, fotografije, video, predloge, koncepte ili ideje (bilo da su podložne pravima inetelektualne svojine ili ne) koji su vlasništvo i postavljeni od strane Korisnika na Sajt u bilo kojoj formi i iz bilo kog razloga (u daljem tekstu: “Postavljen Materijal”) bez obzira na lokaciju sa koje je postavljen, I HBO je ovlašćen da koristi Postavljen Materijal u bilo kom trenutku sada i ubuduće iz bilo kog razloga. HBO ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji material postavljen na Sajtu.  
Obeštećenje
Korisnici će obeštetiti HBO, njegove izvršne direktore, agente, zaposlene I povezana društva za bilo koji zahtev ili troškove povezane sa bilo kojim zahtevom nastalim od treće strane koja doprinosi Korisnikovom kršenju ovih Pravila korišćenja.   
Pravo intelektualne svojine
Vi prihvatate da su arhitektura, izgled, slike i sadržaj Sajta zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine.
Sve usluge, sadržaji, informacije i primenjeni softver (aplikacija) koji se nalaze na Sajtu, uključujući, bez ograničenja na, medijske sadržaje i njihove slike, druge slike, fotografije, karaktere, imena, grafiku, logotip, ilustracije kao i softverski proizvodi (aplikacije) su intelektualna svojina HBO-a ili drugih društava u okviru njihove grupe društava, ili nekog trećeg lica koje je ovlašćeno od HBO-a da koristi iste. Shodno tome, sve usluge, sadržaj, informacije i primenjeni softver (aplikacija) koji se nalaze na Sajtu su zaštićeni autorskim pravom ili uživaju drugu pravnu zaštitu. Strogo je zabranjeno duplirati, kopirati, distribuirati (uključujući postupke putem e-maila, faksa ili bilo kog drugog elektronskog uređaja), objavljivati, menjati, prenositi ili koristiti na drugim sajtovima , ili na drugim računarskim mrežama bilo koju uslugu, sadržaj, informaciju ili primenjeni softver (aplikaciju) koji su dostupni na Sajtu.
Linkovi
HBO nije odgovoran za sadržaj bilo kog eksternog sajta koji održava neko treće lice čiji se link nalazi na Sajtu. Svako može da kreira link koji Vas usmerava na Sajt, pod uslovom da taj link ne navodi, ne ukazuje niti daje utisak da je HBO ili grupa ili fizičko lice povezano sa HBO sponzor ili da podržava sajt koji vodi do ovog Sajta. Ne možete da koristite logo, žig, zaštitni znak ili bilo koji drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravom a koji se pojavljuje na Sajtu bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja vlasnika datog znaka ili prava. Ne možete koristiti bilo koji deo sadržaja ili bilo koji drugi materijal koji se nalazi na Sajtu ili da ga uključite u bilo koji drugi sajt bez prethodne pisane saglasnosti HBO-a.
Delimična ništavost odredbe
Ukoliko se pokaže kao ništavom ili neizvršivom bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja, ona neće uticati na važenje ostalih odredbi ovih Uslova Korišćenja koji ostaju na snazi.
Primenljivo pravo i sudska nadležnost
Ovi Uslovi korišćenja su u skladu sa srpskim pravom. Strane će nastojati da prijateljskim putem reše sve sporove, zahteve, pitanja ili razlike koje proizilaze iz ili su u vezi sa ovim Uslovima korišćenja. Bilo koji spor, ili zahtev koji poizilazi iz ili je u vezi sa ovim Uslovima korišćenja može biti podnet od bilo koje strane a isključivu nadležnost imaće sudovi u Srbiji.
Kontakt informacije
Adresa: HBO Adria SRB doo Belgrade, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 6, 11000 Beograd, matični broj 20966513
E-mail: info@hbo.rs


Politika privatnosti
Podaci o Rukovaocu:
Ime: HBO Adria SRB d.o.o. Beograd (u daljem tekstu naveden kao: “Rukovalac”)
Registrovano sedište: Bulevar Mihaila Pupina 6, 11000 Beograd
Matični broj društva: 20966513
E-mail adresa: info@hbo.rs
 
Imajući u vidu da ova Politika privatnosti (u daljem tekstu: “Politika Privatnosti”) čini sastavni deo Uslova korišćenja stoga se definicije izložene u Uslovima korišćenja primenjuju I na tumačenje Pravila privatnosti.
 
Obrada podataka
Obrada podataka može se pokrenuti Vašim dobrovoljnim, određenim i svesnim pristankom na Sajtu, na osnovu informacija koje su navedene u Politici privatnosti. Davanje Podataka se smatra da predstavlja Vaš pristanak za obradu Podataka, čuvanje, korišćenje i prenos Podataka (kao što je taj takav termin definisan u nastavku).
Pravni osnov obrade podataka
Vaš dobrovoljan pristanak služi kao pravni osnov za obradu podataka. Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak u bilo kom trenutku, nakon čega će HBO odmah prestati sa daljom obradom ličnih podataka. Međutim, u tom slučaju ćete biti dužni da nadoknadite HBO-u sve opravdane troškove ili naknadite štetu koja može da nastane usled povlačenja pristanka.
Domet Politike privatnosti:
Politika privatnosti se primenjuje isključivo na obradu Podataka koja je povezana sa korišćenjem Sajta.
Obim podataka koji se koriste:
(i) Sledeći lični podaci se prikupljaju i obrađuju: ime (prezime i ime), e-mail adresa i broj telefona (u daljem tekstu: „Podaci“).
(ii) Vi ste saglasni, da će u toku pregleda sadržaja strana Sajta, IP adresa Vašeg računara, vreme kad je započeta i kad se završila Vaša poseta sajtu, identifikacija gledane usluge, i u nekim slučajevima, u zavisnosti od podešenosti Vašeg računara, tip internet pretraživača i operativnog sistema biti zabeleženi. Sistem automatski beleži ove podatke.
(iii) Vi ste saglasni, da dok pregledate Sajt, sistem šalje anonimnu identifikaciju posetioca, takozvani kolačić, Vašem računaru.  Kolačići su datoteke podataka u tekstualnom formatu, koji se čuvaju na hard disku računara. Kolačići ne sadrže lične podatke. Kod standardne podešenosti, internet pretraživač prihvata kolačiće i pohranjuje ih (npr. u folderu ’Privremeno učitani fajlovi sa Interneta'). Ako ne želite da Rukovalac postavi kolačić na Vaš računar ili drugi uređaj, možete isključiti prijem kolačića u Internet pretraživaču.  
Svrha obrade Podataka:
1. Svrha obrade Podataka je sledeća:
(i) Obezbeđivanje ponuda za prodaju u vezi sa HBO uslugama i ispunjavanje zahteva koji se tiču proizvoda, programa i usluga Rukovaoca
(ii) Odgovori na upite o ponudama i kontaktiranje korisnika u vezi sa uslugama koje ih interesuju
(iii) Obaveštavanje korisnika o ostalim proizvodima, programima i uslugama Rukovaoca
2. Zabeleženi podaci u datoteci evidencije tokom pretraživanja Sajta se koriste u statističke svrhe (za generisanje podataka o popularnosti Sajta), za otkrivanje grešaka i proveru bezbedanosti rada Sajta, i konačno za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih spoljnjih napada koji krše ili ugrožavaju integritet Sajta.
Prenos podataka
Vi potvrđujete I saglasni ste da će Vaši podaci biti preneti Obrađivačima podataka I to društvima HBO ADRIA doo, Avenija Veceslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska i HBO Holding Zrt, Riadó u. 5, 1026 Budimpešta, Mađarska, kao povezanim licima Rukovaoca za statističke svrhe I vođenje evidencije o Korisnicima Sajta.  
Trajanje obrade podataka
1. Period obrade podataka počinje sa Vašim davanjem Podataka a traje do Odjave Korisnika.  
2. Rukovalac će obrisati podatke u roku od 10 radnih dana od prijema zahteva za Odjavu.
Druge informacije:
1. Rukovalac čuva Podatke isključivo u digitalnom formatu. Samo ovlašćeni zaposleni Rukovaoca imaju pristup Podacima i obavljaju usluge vezane za Podatke. Da bi se obezbedila bezbednost Podataka, Rukovalac mora da koristi sistem zaštite podataka koji je uobičajen za ovu granu, da ga redovno ažurira i nadgrađuje, i da čini sve što se očekuje da bude učinjeno u datoj situaciji kako bi se sprečio neovlašćeni pristup podacima koji se obrađuju.
2. Rukovalac ne angažuje pod-obrađivača podataka prilikom Obrade podataka.
3. Vi možete da tražite informacije po pitanju obrade Podataka, kao i uvid u Vaše Podatke i kopije istih. Takođe, Vi imate pravo da zahtevate ispravku, izmenu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prestanak ili privremenu obustavu obrade Vaših Podataka u bilo koje vreme. Gore navedena prava mogu da budu vršena slanjem pisma naslovljenog na Rukovaoca, ili elektronski na email adresu gore navedenu. Ukoliko Učesnici smatraju da obrada Podataka krši važeće pravo, odnosno da obrada nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS ili sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti, oni imaju pravo da traže brisanje Podataka, kao i prestanak ili privremenu obustavu obrade u slučaju kada Učesnik osporava tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost. Učesnici takođe mogu da se obrate i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, ili da od nadležnog suda traže zaštitu svojih prava.
4. Sajt Rukovaoca može davati uputstvo ili link za sajtove koji su održavani od strane drugih pružaoca usluga gde Rukovalac ne može imati uticaja na radnje obrade podataka. Upozoravamo vas da ukoliko odete na takv link, bićete upućeni na sajtove drugih pružaoca usluga. Ovi sajtovi nisu I ne mogu biti kontrolisani od strane Rukovaoca, stoga Rukovalac ne može preuzeti nikakvu odgovornost za obajvu podataka ili postupke koji utiču na lična prava na tim sajtovima. U ovim slučajevima, Korisnici treba da pročitaju izjave drugih pružaoca usluga u vezi sa zaštitiom ličnih podataka.
Saglasnost za obradu Podataka:

 

Dostavljanjem Podataka putem Sajta smatraće se da ste dali svoju dobrovoljnu saglasnost da se prikupljaju i obrađuju Vaši podaci u skladu sa odredbama Uslova korišćenja i Politike privatnosti.